OBCHODNÉ PODMIENKY

Slavomír Halčík , IČO: 07848200 , DIČ: CZ 7806129518 ( Nie sme platcami DPH) so sídlom Školní 460, Kaznějov 331 51 Česká republika , pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vsetkozciny.sk .

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky"),

Slavomír Halčík , IČO: 07848200 , DIČ: CZ 7806129518 ( Nie sme platcami DPH) so sídlom Školní 460, Kaznějov 331 51 Česká republika

prevádzkovou dobou pondelok až piatok od 12:00 hod. do 17:00 hod., telefónne číslo: +421 950 390 833, +420 728 677 522 , email: info@vsetkozciny.sk .

upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, teda zmluva uzavretá dištančným spôsobom medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.vsetkozciny.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ale nevzťahujú sa na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej ekonomickej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Výnimky uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1. 4. Obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a českom jazyku.

1. 5. Predávajúci si vyhradzuje právo znenia obchodných podmienok meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1. 6. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods.2 OZ sa neuplatňuje.

1.7. Kupujúci sa pri výbere tovaru nemôže odchýliť od ponuky predávajúceho, ktorá zostáva v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ak kupujúci v objednávke uvedie iný tovar, než ktoré predávajúci ponúka, zmluva nevznikne.

1.8. Kúpna zmluva pri takto vykonávanom spôsobu nákupu sa uzatvára v slovenskom a českom jazyku okamžikom odoslania objednávky a bankovým prevodom požadované finančné čiastky zo strany kupujúceho na účet predávajúceho. Predávajúci po obdržaní objednávky a následne aj finančné čiastky potvrdí kupujúcemu bezodkladne elektronickou poštou, a to na adrese elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne, telefonicky a pod.).

Ak je tovar už vypredané, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom komunikácie na diaľku.

1.9. Rôzne druhy tovaru sú objednávané od iných dodávateľov, pričom každý druh tovaru je dodávaný samostatne. Viac druhov tovaru alebo väčšie množstvo tovaru je dodávané vo viacerých zásielkach s odlišnou dobou dodania.

1.10. Predpokladaná doba dodania od oznámenia odoslania je 10 až 40 pracovných dní. Túto dobu dodania nemôže poskytovateľ webu garantovať, jedná sa len o orientačný údaj. Táto doba dodania sa môže predĺžiť z dôvodov dovoleniek, sviatkov alebo v dôsledku zdržania vplyvom leteckej alebo námornej pošty vrátane českej alebo slovenská pošty.

Predĺženie o 10 pracovných dní z vyššie uvedených dôvodov nie je porušením dodacích podmienok.

O predpokladanej dodacej dobe je kupujúci informovaný pri každom výrobku.daného obchodu.

1.11. Fotografie tovaru sú len ilustračné a nemusia presne zodpovedať tovaru. Môže byť aj skreslené nastavením monitora. Tovar je dodávaný bez batérií, pokiaľ nie je priamo uvedené inak.

1.12. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní objednávky.

Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

1.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačného prostriedku na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

1.14. Kupujúci poskytuje osobné údaje nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy, teda len také informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie transparentného spracovania. Tieto údaje budú odovzdané do tretej krajiny na účely uskutočnenia daného obchodu.

2. Cena tovaru a platobné podmienky

2. 1. Predávajúci nie je platcom DPH.

2. 2. Predávajúci požaduje uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. Kupujúci je povinný uhradiť pred dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy cenu bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. V tomto prípade záleží na spôsobe doručenia, ktorý si kupujúci vyberie. Vrátane prepravných cene dopravy.

2.3. Platba pri prevzatí tovaru "na dobierku" nie je možná a to z dôvodu zaslania objednaného tovaru priamo od výrobcu kupujúcemu.

2. 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru v mene EUR spoločne s uvedením variabilného symbolu platby na číslo účtu:

2201125220, IBAN: SK29 8330 0000 0022 0112 5220, BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

vedeného u bankovej spoločnosti: FIO Banka, Nitra, Štefánikova trieda 27, 949 01.

alebo CZK spoločne s uvedením variabilného symbolu platby na číslo účtu:

2501415131, IBAN: SK76 8330 0000 0025 0141 5131, BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX vedeného u bankovej spoločnosti: FIO Banka, Nitra, Štefánikova trieda 27, 949 01. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru je splnený okamihom pripísania celej príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

2.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad-faktúru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim.

2.6. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.7. Tovar je objednaný po pripísaní platby ihneď od dodávateľov z Ázie.

3. Odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom

3.1. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodov do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý kupujúci pri jeho využití vyplní a odošle.

3.2. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy písomne ​​informovať o tomto predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy môže predávajúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

3.3. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, musí byť zaslané alebo odovzdané predávajúcemu najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy.

3.4. Predávajúci pri odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, teda bezhotovostne.

Iným spôsobom vráti predávajúcemu peňažné prostriedky len vtedy, keď s tým kupujúci súhlasí, a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

3.5. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, poškodenie vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, predávajúci je oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej sumy.

3.6. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to v prípade ak platí, že od zmluvy môže odstúpiť kupujúci. Predávajúci za tejto podmienky môže tiež odstúpiť od zmluvy kedykoľvek až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, po odpočítaní preukázateľne vynaložených nákladov na strane predávajúceho.

3.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

4. Dodanie tovaru

4.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci.

4. 2. Ak sa podľa kúpnej zmluvy predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

4.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

V štáte doručenia tovar sa prepravuje prostredníctvom Českej a slovenskom pošty.

Podpisom prevzatie kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu z dôvodu porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

4. 4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným alebo iným doručovaním tovaru.

4. 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, pokiaľ budú vydané.

5. Zodpovednosť za chyby

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

5. 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä:

a) tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané

b) tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar obvykle používa

c) tovar zodpovedá akosti alebo vyhotovení dohovorené vzorky alebo predlohe, bola Ak akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy

d) tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

e) tovar je kompletný

f) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

5.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, uplatňuje kupujúci u predávajúceho.

5. 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.

Kupujúci má nárok podľa svojej voľby: na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny, ak to nie povahe vady neúmerné, najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád , ak sa týka vada tejto súčasti. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Ak sa vyskytne opraviteľná vada opakovane, tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady alebo má tovar väčší počet chýb, najmenej tri chyby súčasne, môže kupujúci uplatniť zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

Počas 6 mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pri prevzatí tovaru o vade vedel alebo ju spôsobil sám.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

5. 5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov

6. 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií o obchodných oznámení predávajúcemu.

6.3. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený ich meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním.

6.4. Kupujúci má právo kedykoľvek namietať proti spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú

6.5. Na území každého členského štátu je zriadený dozorný úrad, ktorý monitoruje a vymáha uplatňovanie tohto nariadenia, zaoberá sa sťažnosťami

7.Ostatné ustanovenia

7.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy.

Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, číslo telefónu +420 296 366 360, email: adr@coi.cz , bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz .

Alebo Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, PO BOX 29, tel. Číslo +421 258 272 159, email: info@soi.sk bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk .

7.2. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa nepodarilo s predávajúcim spor vyriešiť priamo. Návrh možno podať do jedného roka, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

7.3. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europe.eu/consumers/odr/.

7.4. Kupujúci sa môže obrátiť o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz.

7.5. Predávajúci sa zaväzuje usilovať o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, za predpokladu, že je kupujúci neodmietne.

7. 6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

7. 7. Kupujúci týmto na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 OZ.

7.7. V prípade rozhodného práva sa vzájomné spory budú riešiť na základe českého práva.

7.9. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi príslušnými zákonmi.

Formuláre potrebné k riešeniu reklamácií  

Oznamenie o odstupeni od zmluvy - vzorový formular.pdf

Reklamacia pre nesplnenie akosti pri prevziati – vada vyrobku - vzorovy formular.PDF